Δευτέρα, Ιουνίου 28, 2010

Λαϊκό Εργατικό Μέτωπο

Στο Πριν της Κυριακής 27/6, υπήρχε το παρακάτω κείμενο στη στήλη 'Διαλόγου'. Μια που το prin.gr παραμένει ουσιαστικά ανενεργό τους τελευταίους μήνες, ενώ στο blog prinpress δεν ανέβηκε, είπα να το ανεβάσω ..

Λαϊκό Εργατικό Μέτωπο

Για την ανατροπή μνημονίου και επίθεσης!

ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗΣ*

Η νέα κατάσταση στην ο­ποία βρισκόμαστε ήδη χαρακτηρίζεται από την πρωτοφανή αγριότητα της επίθεσης της άρχου­σας τάξης, σε συνδυασμό με την ά­νοδο των αγωνιστικών διαθέσεων των εργαζομένων και ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων. Απαιτεί κατά τη γνώμη μας, τροποποίηση της πο­λιτικής τακτικής τόσο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όσο και των υπόλοι­πων σχηματισμών της Αριστεράς.

Καθίσταται με γοργούς ρυθμούς αντιληπτό από την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ότι τα νέα μέ­τρα, τόσο αυτά που εφαρμόζονται ήδη, όσο κι αυτά που πρόκειται να εφαρμοστούν, διαλύουν σε μεγάλο βαθμό τα μεσαία στρώματα ενώ ο­δηγούν οτην εξαθλίωση την εργατι­κή τάξη, αναδιατάσσοντας ριζικά τον ταξικό συσχετισμό δύναμης, ε­νώ δεν πρόκειται να συνεισφέρουν στη βελτίωση των δανειακών υπο­χρεώσεων της χώρας.
Η ταξική πάλη, όσο χειροτερεύ­ει το βιοτικό επίπεδο των εργαζο­μένων θα παίρνει αγριότερες μορ­φές. Εάν αυτή η βία δεν βρει διέξο­δο σε μια πολιτική προοπτική, τότε αντικειμενικά θα οδηγηθούμε σε κοινωνικές ανθρωποφαγικές κατα-στάσεις! Στην κατεύθυνση αυτή, διαχωρίζουμε πολιτικά τη λαϊκή δυ­σαρέσκεια χιλιάδων ανθρώπων που εκφράζεται -και στο μέλλον θα εκφραστεί ακόμα περισσότερο- βί­αια και μαχητικά, από τις ομάδες τυφλής ατομικής βίας. Είμαστε με τις μαζικές οργανωμένες συγκρού­σεις, όχι με την τυφλή βία. Η ιστορία δεκαετιών ταξικής πάλης, έχει αποδείξει ξεκάθαρα πως πέρα από προθέσεις, τα αποτελέσματα της τυ­φλής βίας αυτών των ομάδων στρέ­φονται ενάντια στο κίνημα. Συνε­πώς μαζί με το κίνημα, παλεύουμε για πολιτική λύση και προοπτική.

Η βαρβαρότητα της επίθεσης της άρχουσας τάξης, οδηγεί σταδια­κά στην απώλεια της κοινωνικής συναίνεσης και νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος συνολικά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως το πολιτικό σύστημα με τη μεταπο­λιτευτική μορφή του, πνέει τα λοί­σθια. Συνεπώς, η ευκαιρία που α­νοίγεται για την Αριστερά είναι πρωτόγνωρη. Υπάρχει τεράστιο κε­νό πολιτικής εκπροσώπησης, το ο­ποίο όμως δεν θα είναι αιώνιο και αν η Αριστερά δεν εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, θα οδηγηθού­με σε αστικές λύσεις.
Η Αριστερά στις τρεις βασικές μορφές της (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ) δεν αποδέχεται (με εξαίρεση ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΝ) κεντροαριστερά κυβερνητι­κά σενάρια. Από την άλλη, και για τη συγκεκριμένη περίοδο που δια­νύουμε, η άρχουσα τάξη της χώρας καίει τις κεντροδεξιές και ακροδε­ξιές
της εφεδρείες βάζοντας το ΛΑΟΣ να στηρίξει απόλυτα τα μέ­τρα μαζί με τη Ντόρα. Ως συμπέρα­σμα, για την περίοδο που διανύου­με: Απουσιάζει ένα εναλλακτικό α­στικό σχέδιο εκπροσώπησης των λαϊκών στρωμάτων.

Αν η Αριστερά υπερβεί τον εαυ­τό της, αντιληφθεί τη στρατηγική της ανεπάρκεια και επιλέξει να με­ταθέσει την επίλυση των σοβαρών προγραμματικών της αντιθέσεων μέσα στο επίπεδο των μαζών, θα έ­χει κάνει ένα σοβαρό βήμα για να μπορέσει να ασκήσει ουσιαστική πολιτική με πλειοψηφικούς όρους. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη συ­γκρότηση ενός Λαϊκού Εργατικού Μετώπου, εντός του οποίου θα αρ­θρώνεται η κοινωνική συμμαχία των πληττόμενων στρωμάτων και μέσα από αυτό θα δίνετε η υλική δυνατότητα συμμαχιών της εργατι­κής τάξης με τα μικροαστικά στρώ­ματα (αγρότες, μικρό εμπόριο κ.λπ.).

Βασικός στόχος του μετώπου στην παρούσα φάση είναι, η οργά­νωση των κοινωνικών αντιστάσεων στην κατεύθυνση ανατροπής των μέτρων, η διεκδίκηση ενός πρωτα­γωνιστικού πολιτικού ρόλου προώ­θησης των λαϊκών συμφερόντων. Το πολιτικό πρόγραμμα του μετώ­που,στηρίζεται πάνω στην ουσια­στική ανίχνευση και εξειδίκευση μεταβατικών στόχων πάλης όπως η τακτική και οι όροι παύσης πληρω­μών / κατάργησης του χρέους και το εύρος της απόρριψης των δεσμεύ­σεων που προκύπτουν από την έ­νταξη οτην EE. Δεν βάζει ως προϋ­πόθεση υλοποίησης αυτών των στό­χων πάλης την εργατική εξουσία / δημοκρατία, αλλά, μέσα από τα ρήγματα που θα φέρνει η πάλη της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων γι' αυτά ακριβώς τα αι­τήματα, μέσα από την απονομιμο-ποίηση των αστικών πολιτικών λύ­σεων σε πλατιά λαϊκά στρώματα, θα αναδεικνύεται ως ανάγκη η ερ­γατική εξουσία / δημοκρατία!

Η «καρδιά» του Μετώπου είναι συνεπώς, ένα ενδιάμεσο -μεταβατι­κού χαρακτήρα- αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, που δίνει άμεσες απα­ντήσεις και τις συνδέει με τη σοσια­λιστική προοπτική και την εξουσία των εργαζομένων! Το πρόγραμμα αυτό δεν αναγνωρίζει κανένα ξε­χωριστό στάδιο ανάμεσα στο σήμε­ρα και στην εργατική εξουσία - δη­μοκρατία. Σε αυτό το μέτωπο, χωρά
το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, άλλες αριστερές δυ­νάμεις, όπως και δυνάμεις που θα «σπάνε» από το ΠΑΣΟΚ. Την πρω­τοβουλία αυτή, πρέπει να πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλώντας το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τις υπόλοιπες ορ­γανώσεις της Αριστεράς, στην έ­ναρξη δημόσιας συζήτησης με αυ­τόν το στόχο!

Με άμεσο κεντρικό πολιτικό στό­χο του Λαϊκού Εργατικού Μετώπου, την ανατροπή του μνημονίου και συ­νολικά της επίθεσης, την ανυπακοή στις οδηγίες της EE, μπορούν να τε­θούν στο κίνημα, αιτήματα όπως: Παύση πληρωμών και κατάργηση του ληστρικού χιλιοπληρωμένου χρέους. Εθνικοποίηση του τραπεζι­κού συστήματος. Εθνικοποίηση των βασικών τομέων της οικονομίας (ε­νέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφο­ρές). Εθνικοποίηση των επιχειρήσε­ων που κλείνουν και επαναλειτουρ­γία τους υπό εργατικό έλεγχο. Φο­ρολόγηση της εκκλησιαστικής περι­ουσίας και των ΑΕ στο 50%. Μείω­ση κατά 50% των εξοπλιστικών προ­γραμμάτων. Αυξήσεις σε κατώτα­τους μισθούς - συντάξεις στο ύψος των 1.400 ευρώ. Απαγόρευση των α­πολύσεων. Σταθερές εργασιακές σχέσεις. Σύνταξη στα 60 για τους άν­δρες, στα 55 για τις γυναίκες. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!


* μέλος της ΟΒ Βύρωνα ■ Καισαριανής του NAP χαι της αντίστοιχης Τοπικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑΔεν υπάρχουν σχόλια: