Παρασκευή, Δεκεμβρίου 30, 2011

Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


Του MICHEL BAUWENS*


Οι αναγνώστες ίσως είναι εξοικειωμένοι με την ανάδυση και την εξάπλωση μιας νέας μορφής δημιουργίας αξίας, της ομότιμης παραγωγής (όπως ορίστηκε πρώτα από τον Yochai Benkler), στην οποία κοινότητες εθελοντών (αλλά επίσης, στην πράξη, οι περισσότεροι μισθωτοί δημιουργοί και προγραμματιστές άπαξ και το έργο τους είναι επιτυχές) δημιουργούν (ανοιχτό) περιεχόμενο ή (δωρεάν) λογισμικό, που είναι ελεύθερα προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Το χαρακτηριστικό της ομότιμης παραγωγής είναι ότι οι παραγωγοί δημιουργούν προϊόντα σε τέτοια μορφή ώστε να αποτελούν κοινό αγαθό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τροποποιηθεί από άλλους, οι οποίοι το επιστρέφουν βελτιωμένο στην κοινή “δεξαμενή”. [...]
Είναι πολύ δελεαστικό να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο στο χώρο της άυλης παραγωγής, αλλά θέλουμε να δείξουμε σε αυτό το άρθρο ότι η ίδια μέθοδος παραγωγής που έχει κυριαρχήσει στον κόσμο του λογισμικού ανοικτού κώδικα και του ελεύθερα διαθέσιμου περιεχομένου στο διαδίκτυο (συχνά δημιουργημένου από τον ίδιο το χρήστη), επηρεάζει πλέον βαθιά τον τρόπο που σκεφτόμαστε το σχεδιασμό, ακόμη και την παραγωγή.
Προτού περιγράψουμε αυτό το φαινόμενο, ας δώσουμε μερικούς ορισμούς, καθώς και μια βασική εξήγηση γιατί η ομότιμη παραγωγή έχει τόσο σημαντικό νόημα.
Η εμφάνιση του Διαδικτύου ως ενεργοποιητή της ομότιμης παραγωγής
Πριν την έλευση του Διαδικτύου ως ένα εργαλείο που μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, υπήρχαν ήδη τρεις τρόποι σύλληψης της παραγωγής. Ο πρώτος είναι το, τώρα σχεδόν εξαφανισμένο, σύστημα που βασίζεται στο κράτος, όπως χαρακτηριστικά το σοβιετικό σύστημα, στο οποίο οι παραγωγικοί πόροι ήταν κρατική ιδιοκτησία, και όπου το κράτος οργάνωνε την παραγωγή και τη διάθεση των πόρων με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό. Ο δεύτερος είναι, φυσικά, ο βασισμένος στην αγορά καπιταλισμός, στον οποίο τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε ιδιώτες, οι εταιρείες είναι οργανωμένες εσωτερικά ως ιεραρχίες, και οι πόροι διατίθενται με βάση τα μηνύματα που δίνονται μέσω των τιμών της αγοράς. Αν το κέρδος είναι αρκετά σημαντικό, οι εταιρείες θα διαθέσουν πόρους προς αυτή την κατεύθυνση και θα μισθώσουν το απαραίτητο προσωπικό. Ο τρίτος, και λιγότερο αναπτυγμένος, είναι η συνεταιριστική παραγωγή, στην οποία οι εργαζόμενοι ή άλλα μέλη κατέχουν το συλλογικό κεφάλαιο, και έχουν κάποιες μορφές εσωτερικής λειτουργίας με περισσότερο δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, τέτοιοι συνεταιρισμοί εξακολουθούν εν γένει να λειτουργούν εντός της αγοράς και υπόκεινται στις ίδιες εξωτερικές δυναμικές όπως και οι εταιρικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, επομένως, δεν θα εξετάσω τη συνεταιριστική παραγωγή ως ξεχωριστό τρόπο παραγωγής, αλλά μάλλον ως μια παραλλαγή της αγοράς.
Η ομότιμη παραγωγή, όμως, είναι πραγματικά μια νέα μορφή παραγωγής, η οποία βασίζεται στη δημιουργία κοινής αξίας.
Μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις διαφορετικές διαδικασίες:
Από την πλευρά της εισόδου, έχουμε εθελοντικούς συντελεστές, οι οποίοι δεν χρειάζεται να ζητήσουν άδεια για να συμμετάσχουν, και χρησιμοποιούν ανοικτή και δωρεάν πρώτη ύλη που δεν έχει περιοριστικά πνευματικά δικαιώματα, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να βελτιωθεί και να τροποποιηθεί. [...]
Από την πλευρά της διαδικασίας, βασίζεται σε ένα σχεδιασμό συμπερίληψης, χαμηλές προϋποθέσεις συμμετοχής, ελεύθερα διαθέσιμη άρθρωση εργασιών αντί για λειτουργικές θέσεις εργασίας, και από κοινού επικύρωση της ποιότητας και της υπεροχής των εναλλακτικών λύσεων (το ονομάζω αυτό ομότιμη διακυβέρνηση).
Από την πλευρά του προϊόντος, δημιουργεί κοινά, χρησιμοποιώντας άδειες που διασφαλίζουν ότι η η προκύπτουσα αξία είναι διαθέσιμη σε όλους, και πάλι χωρίς άδεια. Αυτό το κοινό προϊόν, με τη σειρά του, αναδημιουργεί ένα νέο στρώμα ανοικτού και ελεύθερου υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. [...]
Αυτός ο τρόπος παραγωγής λειτουργεί επειδή ορισμένες τεχνικές συνθήκες έχουν δημιουργηθεί για την άυλη παραγωγή. Πρώτα απ' όλα, οι σύγχρονοι γνωσιακοί εργαζόμενοι, σε αντίθεση με τους εργάτες στα εργοστάσια, στην ουσία κατέχουν ή ελέγχουν τα δικά τους μέσα παραγωγής, δηλαδή τον εγκέφαλό τους, τους υπολογιστές τους, και την πρόσβαση στο κοινωνικοποιημένο δίκτυο που είναι το Διαδίκτυο. Δεδομένου ότι ελέγχουν τη δική τους συνεισφορά, είναι σε θέση να συνεισφέρουν εθελοντικά. Επειδή το περιεχόμενο και το λογισμικό μπορεί να αναπαραχθεί ψηφιακά, και το κόστος αυτής της αναπαραγωγής είναι οριακά αυτό της παραγωγής την πρώτη φορά, μπορεί να είναι καθολικά διαθέσιμα μέσω ψηφιακής αντιγραφής, ως εκ τούτου δεν είναι σπάνια, και έτσι λειτουργούν έξω από την ένταση της προσφοράς και της ζήτησης που είναι απαραίτητη για την αγορά. Λόγω του Διαδικτύου, είναι τώρα δυνατό να συντονιστεί φτηνά πλήθος ατόμων και μικρών ομάδων σε παγκόσμια κλίμακα, χωρίς να χρειάζεται κάποια κεντρική διοίκηση και ιεραρχίες ελέγχου.
Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό γιατί αυτή η μορφή της παραγωγής είναι πολύ παραγωγική. Οι προκαπιταλιστικοί τρόποι παραγωγής ήταν ουσιαστικά καταναγκαστικοί (δουλεία, δουλοπαροικία, κ.τλ.), και συνεπώς απαιτούσαν έναν ακριβό μηχανισμό εξαναγκασμού. Τέτοιες καθοδηγούμενες από το φόβο διαδικασίες ήταν πολύ επιζήμιες για την ώθηση και την καινοτομία, αναπαράγωντας τη μοιρολατρία ως γενική στάση. Ο καπιταλισμός, από την άλλη, βασιζόμενος στην ιδιοτέλεια και στην ανταλλαγή ίσης αξίας, δημιουργεί ένα θετικό εξωτερικό κίνητρο με βάση την αναμενόμενη απόδοση. Ωστόσο, τα κίνητρα εκλείπουν όταν ένα τέτοιο όφελος δεν είναι διαθέσιμο. Η καινοτομία στο πλαίσιο του στοχευμένου στο κέρδος χαρακτήρα του συστήματος δεν μπορεί παρά να είναι σχετική, καθώς βασίζεται στην ανάγκη να πεταχθούν εκτός ανταγωνισμού οι αντίπαλοι, αλλά κλονίζεται μόλις μια μονοπωλιακή κατάσταση επιτευχθεί. Τέλος, οι παράγοντες της αγοράς δίνουν προσοχή μόνο στο δικό τους συμφέρον, και είναι δομικά ανίκανοι να λαμβάνουν υπόψη τους εξωτερικούς παράγοντες. Με άλλα λόγια, ο στόχος της αγοράς δεν είναι η καινοτομία καθεαυτή, ούτε η παραγωγή καλών ή βέλτιστων προϊόντων˙ στην πραγματικότητα πολύ ενέργεια στις επιχειρήσεις είναι αφιερωμένη για να καταστήσουν τα προϊόντα τους μη-βέλτιστα. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό για το κλειστού κώδικα ή ιδιόκτητο λογισμικό είναι ότι απαγορεύεται να βελτιώσεις το προϊόν!
Η αντίθεση με τη δυναμική της ομότιμης παραγωγής δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Η ομότιμη παραγωγή βασίζεται σε παθιασμένα άτομα και ανοικτές κοινότητες που πασχίζουν για απόλυτη ποιότητα και καινοτομία, όχι μόνο για σχετική ποιότητα ή καινοτομία. [...]
Το επόμενο σημαντικό ερώτημα είναι: Μπορεί το μοντέλο αυτό να εξαχθεί, όπως είναι ή με προσαρμογές, στην παραγωγή υλικών αγαθών;
Η επέκταση της ομότιμης παραγωγής στον κόσμο της υλικής παραγωγής
Ο γενικός κανόνας για την κατανόηση αυτής της δυναμικής και του διαχωρισμού μεταξύ του άυλου και υλικού κόσμου είναι ο ακόλουθος:
Για κάθε άυλο έργο, εφόσον υπάρχει μια γενική υποδομή για τη συνεργασία και η ανοικτή και ελεύθερη εισροή είναι διαθέσιμη ή μπορεί να δημιουργηθεί, οι γνωσιακοί εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν μαζί σε ένα κοινό έργο.
Ωστόσο, για την παραγωγή υλικών αγαθών, υπάρχουν αναπόφευκτα τα κόστη του κεφαλαίου και χρειάζεται τουλάχιστον η ανάκτηση του κόστους. Πράγματι, τα εμπορεύματα αυτά είναι εξ ορισμού ανταγωνιστικά, δηλαδή αν είναι στην κατοχή ενός ατόμου, είναι πιο δύσκολο να μοιράζονται, και επίσης, όταν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αναπληρωθούν.
Λόγω αυτής της ουσιαστικής διαφοράς, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι η ίδια διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο πτυχές της παραγωγής των υλικών πραγμάτων.
Παρ' όλα αυτά -και αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα- κάτι που πρέπει να παραχθεί, πρώτα πρέπει να σχεδιαστεί. Και ο σχεδιασμός ενός υλικού αντικειμένου, είτε πρόκειται για ένα αυτοκίνητο, μια ηλιακή στέγη ή ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, είναι μια άυλη διαδικασία που βασίζεται σε ένα λογισμικό, εξαρτώμενη από συνεργαζόμενους εγκεφάλους. Έτσι, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι μια συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων ανοικτού σχεδιασμού από τη μία πλευρά, και κατασκευαστικών βιομηχανιών από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι πράγματι αυτό που συμβαίνει και αναδύεται σε παγκόσμια κλίμακα. [...]
Στο βιβλίο-ορόσημο του Eric von Hippel Ο Εκδημοκρατισμός της Καινοτομίας έχουν καταγραφεί πολλά επίπεδα της εν λόγω συνεργασίας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για να επιτευχθεί αυτό. Πρώτα απ ' όλα, υπάρχουν πολύ πιο σημαντικοί βρόχοι ανάδρασης που είναι απαραίτητοι μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής, καθώς τα πραγματικά προϊόντα πρέπει να δοκιμάζονται στον φυσικό κόσμο. Επίσης, τα εργαλεία είναι διαφορετικά, και απαιτείται να είναι διαθέσιμα 3D-based εργαλεία σχεδιασμού, όπως το CAD/CAM, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται βίντεο για να δείξουν τις πρακτικές της χρήσης, και θα πρέπει να υπάρξει πολύ πιο μακρινή συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Αλλά δύσκολο δεν σημαίνει αδύνατο! [...]
Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο σημαντικός ανασχηματισμός, ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο να συλλάβουμε την υλική παραγωγή με έναν περισσότερο αρθρωτό τρόπο. Αυτή είναι η προσέγγιση, για παράδειγμα, των Bug Labs, που προσφέρουν μια ηλεκτρονική διάταξη η οποία μπορεί να συντεθεί αρθρωτά, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να επιλέξει τα ιδιαίτερα κομμάτια που πρέπει να συναρμοστούν. Έτσι, αντί να φανταστούμε μια κοινότητα σε συνεργασία με μία εταιρεία, όπως γίνεται σε πολλά συν-σχεδιασμένα και συν-δημιουργημένα έργα, ας φανταστούμε μάλλον μια παγκόσμια κοινότητα “μαστόρων”, αλλά και μια παγκόσμια κοινότητα οικιακών παραγωγών, που μπορούν να “κατεβάσουν” από το διαδίκτυο το σχεδιασμό και να παράγουν τα αντικείμενα σε τοπικό επίπεδο.
Η επίτευξη μια τέτοιας ριζικής αλλαγής της αντίληψης για το πώς κατασκευάζουμε πράγματα, θα απαιτούσε έναν ριζικό επανασχεδιασμό του συνόλου της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, και όσο απίθανο ακούγεται τόσο, στην πραγματικότητα, ήδη συμβαίνει. [...]
Η κατανομή στην ανοικτή κατασκευή
Η βιομηχανία υπόκειται στην ίδια διαδικασία σμίκρυνσης όπως κάποτε και οι υπολογιστές.
Σκεφτείτε τις εξής βασικές τάσεις:
Η δι' αλληλογραφίας κατεργασία σημαίνει ότι μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας προϊόν, και μια εταιρεία θα παραδώσει στη συνέχεια το κομμάτι στο κατώφλι σας. Η κατασκευή στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας σημαίνει ότι όχι μόνο μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας προϊόν, αλλά και να το παράγετε εσείς οι ίδιοι. Αυτό είναι ήδη δυνατό, λόγω των εξελίξεων στη 3D εκτύπωση, σύμφωνα με την οποία πλαστικά σχέδια μπορούν να παραχθούν με όλο και φθηνότερα μηχανήματα. Η ίδια η βιομηχανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο ταχείες και ευέλικτες παραγωγικές τεχνικές, οι οποίες απαιτούν μια ριζικά νέα φιλοσοφία σχετικά με τις μηχανές: όχι τόσο υπερεξειδίκευση, υψηλή δαπάνη και συγκέντρωση, αλλά μάλλον παραγωγή μέσω μιας γενικής μηχανής που μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα και ανέξοδα σε νέες ανάγκες και διαδικασίες. Καθώς τέτοιες μηχανές γίνονται μικρότερες, περισσότερο διαδεδομένες και φθηνότερες, η διαθεσιμότητά τους για την τοπική παραγωγή θα αυξηθεί δραματικά. Η προσωπική κατασκευή, όπως αναπτύσσεται μέσω των κοινοτήτων FabLab και το RepRap, αποτελεί την κατάληξη μιας τέτοιας διαδικασίας.
Δικτυώνοντας τον φυσικό κόσμο
Βλέπουμε την ίδια καινοτομία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων. Μετά από την κατάρρευση του χρέους, βλέπουμε μια ισχυρή ώθηση για να γίνει η χρηματοδότηση περισσότερο διαθέσιμη με ένα κατανεμημένο τρόπο. Μία από τις τάσεις είναι φυσικά ο κοινωνικός δανεισμός, που επιτρέπει σε άτομα να δανείζουν το ένα το άλλο. Μία άλλη είναι η ισχυρή αναβίωση των συμπληρωματικών νομισμάτων με βάση την αμοιβαία πίστωση. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτή η πίστωση δημιουργείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, χωρίς να χρειάζεται να εξαρτώνται από το πιο σπάνιο επίσημο νόμισμα, και έτσι επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία από τις κεντρικές τράπεζες. Τα συμπληρωματικά νομίσματα είναι επίσης γνωστά για το ότι κρατούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών ροών εντός των τοπικών κοινοτήτων. Έτσι, η νέα εικόνα γίνεται σαφέστερη: φθηνότερα εργαλεία παραγωγής, σε συνδυασμό με peer-to-peer** χρηματοδότηση και peer-to-peer νομίσματα, μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε την υλική παραγωγή πολύ πιο κοντά στο σημείο της ανάγκης. Αυτή η ενδεχόμενη επανατοπικοποίηση δεν είναι, ωστόσο, οπισθοδρομική, αλλά υψηλής τεχνολογίας, και δεν δημιουργεί απομόνωση, επειδή εξαρτάται εξίσου από παγκόσμιες δεξιότητες και κοινότητες ανοικτού σχεδιασμού που λειτουργούν στην κλίμακα του κόσμου.
Έτσι, το όραμα γίνεται σαφέστερο. Έχουμε ήδη μία peer-to-peer τεχνολογική και επικοινωνιακή υποδομή, και νέα οργανωτικά μοντέλα που βασίζονται στην ανοικτή συνεργασία όσον αφορά την τεχνογνωσία, το λογισμικό και το σχεδιασμό. Έχουμε αύξηση της πρόσβασης σε περισσότερο κατανεμημένο μηχανικό εξοπλισμό, που μας επιτρέπει να φανταστούμε μια περισσότερο τοπικοποιημένη παραγωγή τέτοιων ανοικτών σχεδίων. Έχουμε πολύ χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες, αλλά όταν χρειάζονται κεφάλαια για την ανάκτηση του κόστους της υλικής παραγωγής, έχουμε πρόσβαση σε πολύ περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια μέσω της αμοιβαίας πίστωσης και του κοινωνικού δανεισμού. Καμία από αυτές τις τάσεις δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως, αλλά, αν και θεωρητικά μπορεί να εκτροχιαστούν, υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι κινούνται και εξελίσσονται προς αυτή την κατεύθυνση.
P2P Ενέργεια
Τι άλλο χρειαζόμαστε; Λοιπόν, το στοιχείο που λείπει δεν είναι δύσκολο να το μαντέψετε, είναι ένα κατανεμημένο P2P ενεργειακό δίκτυο!
Η λογική για τη διανεμημένη ενέργεια είναι αρκετά απλή δεδομένου ότι επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν τα εργαλεία για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας˙ σημαίνει, επίσης, ανεξαρτησία από κεντρικές επιχειρήσεις και υποστήριξη της τοπικής παραγωγής, η οποία είναι σημαντική πτυχή στο πλαίσιο που περιγράφουμε. Πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να δοθεί, να ανταλλαχθεί ή να πωληθεί, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι όσοι από εμάς χρησιμοποιούν αποδεδειγμένα λιγότερη ενέργεια θα έχουν εισόδημα από αυτούς που χρησιμοποιούν υπερβολική ενέργεια.
Συμπερασματικά
Ελπίζω οι αναγνώστες αυτής της επισκόπησης να έχουν τώρα μια σαφέστερη εικόνα για το πώς ένας peer-to-peer κόσμος μπορεί να διαμορφωθεί. Θα αποτελείται από κοινότητες ανοικτής γνώσης, ανοικτού λογισμικού και ανοικτού σχεδιασμού, των οποίων τα μέλη θα συνδέονται με φορείς παραγωγής (εταιρείες, συνεταιρισμοί), οι οποίοι θα χρηματοδοτούν τα μέλη τους άμεσα, αλλά και έμμεσα υποστηρίζοντας την υποδομή της συνεργασίας για τα κοινά αγαθά από τα οποία εξαρτώνται, και θα κατανέμουν τα οφέλη έτσι ώστε αυτά να επιστρέφουν στις κοινότητες. Οι παραγωγικοί φορείς θα ήταν σε θέση να παράγουν σε τοπικό επίπεδο, με τη χρήση ενέργειας από ένα peer-to-peer δίκτυο, καθώς και με χρήση peer-to-peer νομισμάτων για την ανταλλαγή των ανταγωνιστικών προϊόντων, ενώ άυλα και πολιτιστικά αγαθά θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Αυτό δεν είναι μια ουτοπία, αλλά απόλυτη αναγκαιότητα για την επιβίωση του πλανήτη μας.
Πράγματι, κάνουμε δύο πράγματα λάθος, και πρέπει να τα αναιρέσουμε:
Πιστεύουμε ότι η φύση είναι άπειρη, κάτι που είναι ψευδές, και έτσι δημιουργούμε μια ψευδο-αφθονία που καταστρέφει τον πλανήτη. Πιστεύουμε ότι τα διανοητικά και πολιτιστικά αγαθά πρέπει να καθίστανται με τεχνητό τρόπο σπάνια, με αποτέλεσμα να παραλύει η κοινή χρήση των καινοτομιών. Αν μπορέσουμε να ανατρέψουμε και τα δύο, συνδυάζοντας την αναγνώριση της πραγματικής σπάνης των υλικών αγαθών με την πραγματική αφθονία των άυλων αγαθών, θα έχουμε έναν νέο και βιώσιμο πολιτισμό, βασισμένο στις peer-to-peer αρχές.
* Ο Michel Bauwens είναι θεωρητικός των δικτύων peer-to-peer, συγγραφέας και ερευνητής.
**ΣτΜ: Το peer-to-peer (ή P2P) είναι ένα μοντέλο δικτύου που προέρχεται από το χώρο των υπολογιστών, αλλά έχει γενικότερες εφαρμογές. Ένα δίκτυο υπολογιστών peer-to-peer επιτρέπει σε πολλούς υπολογιστές να μοιράζονται τους πόρους τους ισοδύναμα, ενώ όλοι οι κόμβοι του δικτύου έχουν ίσα δικαιώματα.
Μετάφραση: Δ.Κ.
Το πρωτότυπο κείμενο: https://snuproject.wordpress.com/2011/12/17/the-emergence-of-open-design-and-open-manufacturing-we_magazine/


Αναδημοσίευση από το μπλογκ της εφημερίδας ΔΡΑΣΗ 

Τρίτη, Δεκεμβρίου 27, 2011

(ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ) ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

Διαβάστε τα παρακάτω από το site του ΣΜΕΔ (Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών) και της εργατικής εφημερίδας Δράση .Βρισκόμαστε στον 19ο αιώνα, στη Βόρεια Αμερική, και πιο συγκεκριμένα στα νησιά της Τζόρτζια: εκεί, μαύροι απελεύθεροι σκλάβοι, φορτοεκφορτωτές πλοίων, είχαν συχνά να υποστούν την κυνική εξαπάτηση πονηρών καπετάνιων που, αφού εκμεταλλεύονταν τη δουλειά των φορτοεκφορτωτών, σάλπαραν μέσα στη νύχτα για να αποφύγουν να τους πληρώσουν.

Τότε, πριν από την καθιέρωση της μισθωτής εργασίας και την άνοδο του εργατικού κινήματος, οι πρόγονοί μας αυτοί ελάχιστα μέσα είχαν στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους: ούτε εργατική νομοθεσία, ούτε συνδικάτα, ούτε κράτος πρόνοιας που θα έσπευδε να επανορθώσει τις αδικίες σε βάρος τους. Τις περισσότερες φορές έλυναν τους λογαριασμούς τους με το «έτσι θέλω», αφήνοντας συγχρόνως ως παρακαταθήκη των διαμαρτυριών τους τραγούδια βγαλμένα κατευθείαν από την αφρικανική καταγωγή τους, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα σώματά τους ως μουσικά όργανα. Όντας αποκομμένοι από το χωνευτήρι της αμερικανικής ενδοχώρας, οι απελεύθεροι της Τζόρτζια είχαν διατηρήσει έντονη τη λαϊκή παράδοση των σκλάβων προγόνων τους.

Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, σε μια γωνιά του προηγμένου καπιταλιστικού κόσμου, και πιο συγκεκριμένα στη μνημονιακή Ελλάδα: εδώ, συνάδελφοι κάθε λογής, εξειδικευμένοι στη δουλειά τους, έχουν συχνά να υποστούν την κυνική εξαπάτηση πονηρών εργοδοτών που, αφού εκμεταλλευτούν τη δουλειά των συναδέλφων, καταφεύγουν σε χίλια δύο τεχνάσματα για να αποφύγουν να τους πληρώσουν.

Τώρα, μετά τη διάλυση της μισθωτής εργασίας και την παρακμή του εργατικού κινήματος, οι σύγχρονοί μας αυτοί ελάχιστα μέσα έχουν στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους: ούτε εργατική νομοθεσία (καταργήθηκε στην πράξη), ούτε συνδικάτα (τα πήρε μαζί της η κατάρρευση της εργατικής νομοθεσίας, η γραφειοκρατικοποίηση και η ενσωμάτωση των συνδικαλιστών), ούτε κράτος πρόνοιας (και τα τελευταία ίχνη του εξαφανίστηκαν χάριν της «ανάπτυξης» και της «επιχειρηματικής πρωτοβουλίας»). Το πώς λύνονται οι λογαριασμοί σήμερα, με εργοδότες που αντιμετωπίζουν τους «εσωτερικούς» εργαζόμενούς τους ως κορόιδα και τους «εξωτερικούς» ως (συμμέτοχους στα χρέη) «συνεργάτες-προμηθευτές», παραμένει συλλογικό μας ζητούμενο.

Ανακαλώντας τη χρονιά που τελειώνει και υποδεχόμενοι τη χρονιά που αρχίζει, επιστρέφουμε στον 19ο αιώνα, αυτό το τόσο σύγχρονο παρελθόν μας: αρκεί να κοιτάξουμε προς το μέρος των ολοένα περισσότερων απλήρωτων εργαζομένων (π.χ. του Alter ή της Ελευθεροτυπίας) και των αναρίθμητων συναδέλφων, μεταφραστών κι επιμελητών-διορθωτών, που αγωνίζονται για το αυτονόητο – να πληρώνονται για τη δουλειά τους. Κι έτσι ακούμε ξανά, σαν απολύτως συγκαιρινά μας, τα τραγούδια εκείνων των απελεύθερων σκλάβων, όπως μας τα μεταφέρει η λαϊκή παράδοση των ημερών μας.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά σε όλες και όλους μας!


ΕΣΥ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ;
Η αλυσίδα παιδικών ρούχων DRAM, με παραρτήματα σε όλη τη χώρα, υποχρεώνει τους εργαζόμενους να δουλεύουν υπερωριακά τις ημέρες των γιορτών χωρίς να τις πληρωθούν, και χωρίς να τους δίνει ρεπό για τις ώρες αυτές ή να τις υπολογίζει ως χρωστούμενες. Ο όμιλος ΦΟΥΡΛΗ, στον οποίο ανήκει αυτή η αλυσίδα καταστημάτων όπως και τα ΙΚΕΑ-ΙΝTERSPORT μέσω της TRADE STATUS, επέλεξε τις γιορτές και αυτή την περίοδο, χρησιμοποιώντας το φόβο της ανεργίας, να εκμεταλλευτεί ακόμη περισσότερο τους ήδη χαμηλόμισθους υπαλλήλους του.
Οι επιχειρήσεις και τα αφεντικά με πρόσχημα την οικονομική κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν, συνεχίζουν το μπαράζ των ανελέητων οικονομικών πιέσεων, επιβάλλοντας στους εργαζόμενους όρους εργασιακής σκλαβιάς και εξωθώντας τους στην εξαθλίωση και στην φτώχεια. Το κράτος, στην υπηρεσία των αφεντικών, προχωρά σε κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και των επιδομάτων, υποχρεώνει τους εργαζόμενους να υπογράφουν ατομικές συμβάσεις και επιτρέπει τον εκβιασμό της ανεργίας για όσους αρνoύνται αυτό το καθεστώς. Οι επιχειρήσεις καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργήσουν ένα φτηνό εργατικό δυναμικό, χειραγωγημένο και όσο το δυνατόν πιο προσαρμόσιμο στις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν μέσα στις «γαλέρες» τους, έτσι ώστε να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα προσδοκώμενα κέρδη τους, αλλά όσο γίνεται να τα αυξήσουν, αντιτάσσοντας το φόβο της ανεργίας.
Απαιτούμε από τον όμιλο ΦΟΥΡΛΗ να σταματήσει τον εκβιασμό προς τους εργαζόμενους, που έχει ως στόχο το δικό του κέρδος. Σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχουν κηρύξει, όπου νόμοι και δικαιώματα χρόνων συρρικνώνονται και καταπατούνται, κανένας εργαζόμενος και καμία εργαζόμενη δεν πρέπει να μείνουν μόνοι.
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
εργατική εφημερίδα ΔΡΑΣΗ

Επιπρόσθετα, η τοπική επιτροπή νοτίων προαστίων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ διοργανώνει 2ήμερη εξόρμηση στήριξης του ηρωικού αγώνα των απεργών εργατών της ελληνικής χαλυβουργίας.
Συγκεντρώνουμε χρήματα, τρόφιμα και ρούχα

την Πέμπτη 29/12
στην Ηλιούπολη, κεντρική πλατεία, 17:00 – 20:00
και την Παρασκευή 30/12
στην Άνω Γλυφάδα, λ. Γεννημάτα @ Κ. Αθανάτου, 17:00 – 20:00

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 23, 2011

ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ...... η αντίσταση γίνεται καθήκον

κι ένα βίντεο πιο χριστουγεννιάτικο.. Καλά Χριστούγεννα !

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12


Με αρκετά σημαντική συμμετοχή από τον κόσμο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17/12, στο Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής, η εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε η Τοπική μας Επιτροπή  με θέμα :  H πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ « Αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής ενάντια στη συγκυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ), ΕΕ και ΔΝΤ » και ομιλητές τους  Σπύρο Κοντομάρη (μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και του Παναγιώτη Μαυροειδή (Πρωτοβουλία κατά της ΕΕ) .


Ακολούθησε μια ιδιαίτερα γόνιμη  συζήτηση, με τοποθετήσεις από πολλούς σφους-σφσες και φίλους – μεταξύ άλλων και από τον Πέτρο Κωνσταντίνου δημοτικό σύμβουλο  με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας .

(Αναδημοσίευση από το μπλογκ της Τοπικης Επιτροπής)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17/12


Τρίτη, Δεκεμβρίου 20, 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ #2

Σε συνέχεια του προηγούμενου (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ) ..

Την Τετάρτη 21/12, η ΤΕ Γαλατσίου - Πατησίων - Κυψέλης, διοργανώνει στο Πολιτιστικό Κέντρο της Γκράβας (6:30μμ) εκδήλωση με θέμα "Η πολιτική πρόταση της  ΑΝΤΑΡΣΥΑ" και ομιλητές τους Σ.Κοντογιάννη, Γ.Μελισσαρόπουλο, Β.Γάτσιο .

Την Πέμπτη 22/12, (6μμ) η ΤΕ Νοτίων Προαστίων θα κάνει συνέλευση στο Α' ΚΑΠΗ Αργυρούπολης


Επίσης η Αριστερή Ανασύνθεση διοργανώνει εκδήλωση στην Αθήνα, στις  21/12.
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 
 ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ
 ·        Στάση πληρωμών - διαγραφή του χρέους
·        Έξοδος από ευρώ - ρήξη με ΕΕ
·        Εθνικοποιήσεις - αναδιανομή εισοδήματος
·        Παραγωγική ανασυγκρότηση σε σοσιαλιστική κατεύθυνση

Με ποια Αριστερά και ποιο κίνημα μπορούμε να τα πετύχουμε;

 Αθήνα, 21/12, ΑΣΟΕΕ, Αμφ. Αντωνιάδη, 6.30 μ.μ.
Ομιλητές
Στ. Κουβελάκης, πανεπιστημιακός
Π. Λαφαζάνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ
Κ. Παπουλής, εκπαιδευτικός, μέλος του Συντονιστικού του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής
Π. Σωτήρης, πανεπιστημιακός, μέλος Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αγγ. Χάγιος, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, μέλος Πανελλαδικού Συντονιστικού ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 16, 2011

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΥΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ)
http://www.somtechnik.gr/ Γραφεία: Πλατεία Καρύτση 10, ΑΘΗΝΑ, 4oς όροφος,TK:10561, Τηλ.: 6936760879, 6977806266
ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/ 12, ΟΜΟΝΟΙΑ, 11.00 π.μ.
ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ!
 
 
 
Το ψήφισμα της χτεσινής Συνέλευσης των Χαλυβουργών

«Κάλεσμα - Ψήφισμα

46η ΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Προς την εργατική τάξη, τον εργαζόμενο λαό

Συνάδελφοι

Οι απεργοί χαλυβουργοί χαιρετίζουμε όλους όσους πάλεψαν για την επιτυχία της 24ωρης απεργίας που νέκρωσε όλο το Θριάσιο.

Σφίγγουμε το χέρι στους εκατοντάδες εργάτες που έσπασαν το φόβο, απέργησαν για πρώτη φορά.

Σφίγγουμε το χέρι στους συνάδελφους που αγωνίζονται για να μην περάσουν οι απολύσεις στο χώρο τους, η εκ περιτροπής εργασία, οι μειώσεις μισθών και η κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.

Εδώ στο Θριάσιο, που χτυπά η καρδιά των βιομηχανικών εργατών, στείλαμε μήνυμα στους ιδιοκτήτες και τη μαύρη κυβέρνησή τους: Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αίμα, δεν θα γίνουμε δούλοι στα εργοστάσια για τα κέρδη σας! Ο Μάνεσης και οι υπόλοιποι βιομήχανοι πήραν το μήνυμα.

Οι χαλυβουργοί δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα! Δεν έχουν μόνο μία φωτιά να σβήσουν!

Εχουμε μαζί μας όλη την εργατική τάξη τους εργαζόμενους που καταλαβαίνουν ότι είναι αγώνας που τους αφορά.

Αν κάνουμε πίσω, ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για να μη μείνει τίποτα όρθιο. Αν εδώ σπάσουν τα μούτρα τους, τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Θα είναι μια μεγάλη νίκη για όλο το εργατικό κίνημα!

Η στήριξη στους χαλυβουργούς δυναμώνει. Τόσες μέρες, ο λαός μας που υποφέρει στέκεται με πείσμα στο πλευρό μας. Παίρνει δύναμη από τον αγώνα μας και μας δίνει δύναμη μεγαλύτερη. Πίσω δεν κάνουμε! Ερχονται απολυμένοι εργάτες και μας ενισχύουν από την πενιχρή αποζημίωσή τους! Φτωχός λαός δίνει από το υστέρημά του, αλλά πιο πολύ μας δίνει την ψυχή του όταν μας λέει: ΚΡΑΤΑΤΕ!

Στην πύλη της Χαλυβουργίας συγκρούονται δύο κόσμοι:

Από τη μια οι βιομήχανοι με τους ανθρώπους τους, την κυβέρνησή τους, που θέλουν να μας βάλουν μέσα στα εργοστάσια με μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα. Από την άλλη οι εργάτες που παλεύουμε για τη ζωή και το ψωμί των παιδιών μας και στηριζόμαστε ο ένας στον άλλο. Δεν είμαστε μόνο οι χαλυβουργοί στο στόχο, είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Η επίθεση σε όλους τους χώρους δουλειάς μεγαλώνει.

Είμαστε όλοι χαλυβουργοί! Ολοι οι εργασιακοί χώροι να γίνουν χαλυβουργίες οργάνωσης και αγώνα! Η φωτιά που άναψε εδώ να ανάψει σε όλα τα εργοστάσια!

Είμαστε πιο πολλοί, πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι, πιο έμπειροι! Μάθαμε να ξεχωρίζουμε φίλους και εχθρούς.

Κάνουμε στην άκρη τους ανθρώπους των βιομηχάνων που απειλούν, συκοφαντούν τον αγώνα μας, προσπαθούν να σπάσουν την ενότητά μας, μας συμβουλεύουν να υποταχθούμε! Περιφρουρούμε τον αγώνα μας. Οι βιομήχανοι και η κυβέρνησή τους δεν διστάζουν απέναντι σε τίποτα, τους ξέρουμε καλά!

Συμμετέχουμε με αποστολή αντιπροσωπείας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Βόλο την Παρασκευή 16/12/2011.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε Παναττικό Συλλαλητήριο Στήριξης του αγώνα μας το Σάββατο 17/12/2011 και ώρα 11 π.μ. στην Ομόνοια.

Καλούμε όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής (Αθήνας, Πειραιά, Θριασίου, Λαυρίου, Μεγάρων) να κηρύξουν 24ωρη απεργία.

Η συμμετοχή στον αγώνα δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης στους χαλυβουργούς, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για όλη την εργατική τάξη!

Ολοι στον αγώνα, η νίκη θα είναι δύσκολη μα θα είναι δική μας!

Η Γενική Συνέλευση των απεργών χαλυβουργών.

Ασπρόπυργος 15/12/2011
».

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 15, 2011

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2011 ΟΚΔΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Διαβάστε και από το site της οργάνωσης

ΟΚΔΕ Σπάρτακος - Συνδιάσκεψη 2011 Πολιτικά κείμενα προσυνεδριακού διαλόγου:
- Εισηγητικό κείμενο για την πολιτική κατάσταση
- Εισηγητικό κείμενο για το εργατικό
- Προτεινόμενη τροποποίηση για Ε.Ε.
- Εισηγητικό κείμενο για φοιτητικό

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, 15/12

Στην εποχή που το ψεύτικο δίλημμα «μέτρα ή χρεωκοπία» αποτελεί τη μόνιμη επωδό στα λόγια και τις πράξεις των κοινωνικών τρομοκρατών συγκυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, οι εργαζόμενοι ήδη χρεωκοπούν. Τα ποσοστά της ανεργίας που φτάνουν στο 26% και 40% για τους νέους (και είναι ακόμη μεγαλύτερα στην πραγματικότητα) έχουν εκτοξεύσει τον αριθμό ανέργων επάνω από το 1.000.000.
Σαν μην έφταναν τα λουκέτα και οι χιλιάδες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, η μη ανανέωση συμβάσεων στο δημόσιο, τώρα η εφεδρεία οξύνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Η αποθήκη των ανέργων δίνει την καλύτερη ευκαιρία στους εργοδότες και το κράτος (το πιο μεγάλο αφεντικό) να κατοχυρώσουν τους μισθούς των 500€ για όλους, όπως δήλωσαν και ρητά πως επιδιώκουν.
Έχουμε πλέον όλοι καταλάβει πως η κατάσταση της ανεργίας ή της ελαστικής υπο-απασχόλησης θέλουν να είναι μόνιμη κατάσταση. Έτσι, δουλεύει ήδη η νέα γενιά των εργαζομένων. Και ο υποταγμένος συνδικαλισμός –στη λογική του «εταίρου» πάντα– αρνείται να ασχοληθεί, δεν μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες των ανέργων, συχνά δεν τους δίνει το δικαίωμα να είναι γραμμένοι ακόμα και στα σωματεία.
Έχει έρθει η στιγμή οι άνεργοι να αποκτήσουν φωνή, να διεκδικήσουν ζωή. ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, μαζί με τους εργαζόμενους αλλά και διακριτά για αναδείξουν τις ανάγκες τους.
 • ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΙΣΘΟΙ
 • ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 • ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΟΧΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
 1. Νομοθετική απαγόρευση των απολύσεων. Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της εταιρίας που πτωχεύει ή κλείνει.  
 2. Επίδομα ανεργίας, για όλο το διάστημα ανεργίας, που να καλύπτει τις ανάγκες μας. Πλήρης ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων. Προσμέτρηση του χρόνου ανεργίας στα συντάξιμα χρόνια.  
 3. Κατάργηση των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις, τα λεφτά απευθείας στους άνεργους. Δωρεάν μετακίνηση. Όχι δημοτικά τέλη , διαγραφή των χρεών των ανέργων. 
 4. Ελεύθερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ελεύθερη πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά γνώσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. 
 5. Κανένα χαράτσι, καμία διακοπή ρεύματος, νερού, επικοινωνίας. ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 
 6. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κανονικές προσλήψεις στους συμβασιούχους, απασχολούμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και γενικά κατάργηση της επισφαλούς εργασίας. Κατάργηση της μαθητείας ως απλήρωτης εργασίας.
Στηρίζουμε τη συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην ανεργία
Πέμπτη 15 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ.
από την πλ. Συντάγματος στο Υπουργείο Εργασίας
που οργανώνουν οι: Πρωτοβουλία Ανέργων Περιστερίου, Συνέλευση Ανέργων Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, Ανοιχτή Πρωτοβουλία Ανέργων (ΣΩΒΑ), Δίκτυο Επισφαλώς Εργαζομένων και Ανέργων, Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης.

Τρίτη, Δεκεμβρίου 13, 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Αρκετές εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουν δρομολογηθεί για τις επόμενες μέρες

Την Τετάρτη 14/12, η ΤΕ Αιγάλεω διοργανώνει (6μμ) στο Πολιτιστικό Κέντρο 'Γιάννης Ρίτσος' εκδήλωση  με ομιλητές τους Άγγελο Χάγιο, Γιώργο Παυλόπουλο και Γιάννη Σηφακάκη .
Η ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Βύρωνα - Παγκρατίου - Καισαριανής, διοργανώνει την Πέμπτη 15/12 στις 7μμ, στο Δημαρχείο Καισαριανής, εκδήλωση με θέμα "Μπορούμε και πως έξω από την ΕΕ και το ευρώ ; Η απάντηση της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς", με ομιλητές τους Μιχάλη Ρίζο, Σωτήρη Κοντογιάννη, Τάκη Θανασούλα .

Την ίδια μέρα (Πέμπτη 15/12) η ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Νέου Ηρακλείου - Λυκόβρυσης (δεν υπάρχει 'φρέσκο' link), διοργανώνει στις 7μμ στο Πολύκεντρο Νέου Ηρακλείου εκδήλωση με θέμα "Χαράτσια, περικοπές, απολύσεις - ποια είναι η απάντηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς" με ομιλητές τους Β.Συλαϊδή, Δ.Πετρόπουλο, Γ.Παπαλεξίου, Γ.Σηφακάκη .

Η ΤΕ Αγίας Παρασκευής - Χολαργού - Παπάγου, διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Αγωνιστικό Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής, ενάντια στη συγκυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ)-ΕΕ-ΔΝΤ", το Σάββατο 17/12, στις 6:30μμ στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής. Ομιλητές οι Σπύρος Κοντομάρης (Πανελλαδικό Συντονιστικό ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και Παναγιώτης Μαυροειδής (Πρωτοβουλία κατά της ΕΕ).

Το Σάββατο 17/12, η ΤΕ Πρέβεζας διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα "Κάτω το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ- πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει άλλος δρόμος από το χρεοκοπημένο καπιταλισμό ; Οι θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Με τον έλεγχο της κοινωνίας στα χέρια των εργαζομένων" και ομιλητή τον Κώστα Μάρκου (ΚΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ), στο Εργατικό Κέντρο (7:30μμ).

Την Κυριακή 18/12 (5:30μμ) στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, η ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Κορινθίας, διοργανώνει συζήτηση με θέμα "Υπάρχει άλλος δρόμος από τον χρεοκοπημένο καπιταλισμό" με ομιλητή τον Αλέκο Αναγνωστάκη .

 Την Κυριακή 18/12, 6:30μμ, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά η ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πειραιά, διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Αντικαπιταλιστική Ανατροπή . Υπάρχει άλλος δρόμος από τον χρεοκοπημένο καπιταλισμό ;" με ομιλητές τους Θανάση Διαβολάκη, Κώστα Σαρρή, Νίκο Καββαδά .


Την Κυριακή 18/12, 11πμ, στο Εσπλανάντ στη Βάρκιζα, η ΤΕ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ" και ομιλητές τους Γιάννη Ελαφρό, Γιάννη Σηφακάκη .

Την Δευτέρα 19/12, η ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αμπελοκήπων-Γκύζη, διοργανώνει στο Πολυδύναμο Κέντρο (Πανόρμου) 6μμ, εκδήλωση με θέμα "Η διάλυση της Ευρωζώνης και η αντικαπιταλιστική αποδέσμευση από το ευρώ και την Ε.Ε." με ομιλητές τους Λεωνίδα Βατικιώτη, Γιώργο Μελισσαρόπουλο, Πέτρο Κωνσταντίνου, Παναγιώτη Σωτήρη .

Την Δευτέρα 19/12, η ΤΕ Βορείων διοργανώνει (7μμ) στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Ερυθραίας εκδήλωση με θέμα "Η πολιτική πρόταση της  ΑΝΤΑΡΣΥΑ" και ομιλητές τους Άγγελο Χάγιο, Γιώργο Ράγκο .

Την Τετάρτη 21/12, η ΤΕ Γαλατσίου - Πατησίων - Κυψέλης, διοργανώνει στο Πολιτιστικό Κέντρο της Γκράβας (6:30μμ) εκδήλωση με θέμα "Η πολιτική πρόταση της  ΑΝΤΑΡΣΥΑ" και ομιλητές τους Σ.Κοντογιάννη, Γ.Μελισσαρόπουλο, Β.Γάτσιο .

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 12, 2011

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΜΤ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Κάλεσμα στην συνέλευση ανέργων του σωματείου μισθωτών τεχνικών

την  Δευτέρα 12 Δεκέμβρη στις 18:00 Πολυτεχνείο κτ. Γκίνη
συναδέλφισσα-συνάδελφε
άνεργη-άνεργε
Όλοι εμείς που βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της ολοκληρωτικής επίθεσης του μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ μαζί με τους τραπεζίτες και την Ε.Ε, γνωρίζουμε καλά πως οι «αναγκαίες» θυσίες που προβάλουν οι εργοδότες και το κεφάλαιο για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, έχουν όνομα και ιδιότητα.
Είμαστε εμείς οι εκατοντάδες χιλιάδες ανέργοι, που αναζητούμε καθημερινά δουλειά κι αγωνιζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στα δεκάδες προβλήματα που προκύπτουν από την δυσχερή οικονομική μας θέση.
Είναι σαφές πως επιδιώκουν να διαλύσουν κάθε έννοια αξιοπρεπούς εργασίας κι αμοιβών, αξιοποιώντας την στρατιά απελπισίας που αυτοί δημιούργησαν. Έτσι λοιπόν, από την μία προχωρούν σε μονομερείς μειώσεις μισθών και καταστρατηγήσεις ωραρίων σε μια σειρά εταιριών, τρομοκρατώντας τους εργαζόμενους συναδέλφους μας με την απειλή της απόλυσης και από την άλλη θέλουν να μας χρησιμοποιήσουν ως περαιτέρω μοχλό πίεσης και υποτίμησης των συλλογικών μας δικαιωμάτων.
Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 15,4% τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ η πραγματική ανεργία κυμαίνεται γύρω στο 1.000.000 ανέργους.
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το 2010, πέρσι χάθηκαν τουλάχιστον 53.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι εργαζόμενοι που απολάμβαναν πλήρη απασχόληση και αμοιβή μειώθηκαν κατά 211.000. Με βάση τα ίδια επίσημα στοιχεία παρατηρείται μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, αύξηση της μερικής απασχόλησης (κατά 67,5% σε σχέση με το 2009) και αύξηση της εκ περιτροπής εργασίας.
Η ανεργία και η αθέατη όψη της (ελαστική εργασία, υποαπασχόληση) είναι αποτέλεσμα των μαζικών απολύσεων, των χιλιάδων λουκέτων (που ταυτόχρονα προλεταριοποιούν μεγάλα τμήματα των μικρομεσαίων στρωμάτων), της μη ανανέωσης συμβάσεων στο όνομα της κρίσης, κλπ. Κυρίως όμως οφείλεται στις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου όπως εκφράστηκαν με την διαχρονική απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, επεκτάθηκε δε με τον αντιλαϊκό παροξυσμό των Μνημονίων και τις επιλογές της τωρινής  συγκυβέρνησης – ΔΝΤ – ΕΕ  -κεφαλαίου. Εφιάλτης είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν και η ανεργία είναι το βασικότερο συστατικό της συνταγής τους…

Ενάντια στον εφιάλτη των απολύσεων, της ανεργίας και την προοπτική μιας νέας μετανάστευσης
Να βγάλουμε εμείς ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ και ΕΕ-ΔΝΤ στην ΑΝΕΡΓΙΑ

Απέναντι στον εκβιασμό της πείνας και της εξαθλίωσης, της ηττοπάθειας και της ατομικής ευθύνης και ενοχής οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, Έλληνες και μετανάστες, είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουμε φωνή και πρόσωπο τώρα. Να πάψουμε να είμαστε ψηφία σε στατιστικές αναλύσεις, να συναντηθούμε μεταξύ μας, να σπάσουμε την απομόνωση και τον ατομισμό, να ζητήσουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη από  την κοινωνία, να συναντηθούμε με όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που μάχονται να κρατήσουν τις δουλειές τους και όσα δικαιώματα απέμειναν και να βγάλουμε εμείς τους από πάνω, μια για πάντα στην ανεργία.
Το σωματείο μισθωτών τεχνικών συγκροτώντας από την περασμένη χρονιά την συνέλευση ανέργων και υποαπασχολούμενων επεδίωξε να αναβαθμίσει τα ιδιαίτερα ζητήματα που προκύπτουν στους συναδέλφους αυτούς που πλήττονται από την εργοδοτική επίθεση και να συμβάλλει με πιο αποτελεσματικό τρόπο στο σύνολο της παρέμβασής μας στο κλάδο. Στόχος επίσης είναι να προβληθούν οι στόχοι που θέτουν οι συνάδελφοι, τόσο στην διεκδίκηση μέτρων άμεσης ανακούφισης στα σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, όσο και στην οργάνωση συλλογικών μορφών πάλης και αγώνα στο πόλεμο που μας έχει κηρύξει όλο το μπλόκ εξουσίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ για θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, υπό προϋποθέσεις, σε άνεργους και υποαπασχολούμενους που δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, είναι μια μικρή νίκη με μεγάλη σημασία για αρκετούς συναδέλφους που βρίσκονται στη δίνη της επίθεσης. Ανοίγει το δρόμο με επόμενες κινητοποιήσεις να κερδηθεί άμεσα η θεώρηση των βιβλιαρίων, όλων των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αποδεικνύει περίτρανα πως μοναδικός δρόμος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας είναι η συλλογική, έμπρακτη και οργανωμένη πάλη των εργαζομένων. Τονίζει με σαφή τρόπο την χρησιμότητα μαχητικών και μαζικών μορφών αγώνα, όπως η κινητοποίηση των εκατοντάδων συναδέλφων του σωματείου την Δευτέρα 5 Δεκέμβρη στο ΤΣΜΕΔΕ, όπου και απαίτησε να παρθεί η συγκεκριμένη απόφαση από την διοίκηση του.
   
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:
·   Λιγότερη δουλειά, σταθερή δουλειά για όλους. Μείωση του εργάσιμου χρόνου, με αυξήσεις στους μισθούς για να ζούμε αξιοπρεπώς από μια δουλειά. 
·   Επίδομα ανεργίας, για όλο το διάστημα της ανεργίας, στους άνεργους και υποαπασχολούμενους, ίσο με τον βασικό μισθό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προσμέτρηση του χρόνου ανεργίας στα συντάξιμα χρόνια.
·   Νομοθετική απαγόρευση των απολύσεων. Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της εταιρίας που πτωχεύει ή κλείνει.
·   Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανέργων, κατάργηση του ορίου των ενσήμων για την σφράγιση των βιβλιαρίων
·   Ελεύθερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ελεύθερη πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά γνώσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.
·   Να μην περάσουν οι εκβιασμοί των απολύσεων του κράτους και των εργοδοτών.
·   Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και στις ΣΔΙΤ. Να ακυρωθούν οι συμβάσεις παραχώρησης. Δημόσια έργα βελτίωσης και ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών, με υλοποίησή τους από έναν δημόσιο φορέα κατασκευών με εργατικό έλεγχο.

ΝΑΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ:
Όλοι οι απολυμένοι άνεργοι καθώς και οι  νεοεισερχόμενοι άνεργοι (που δεν έχουν δουλέψει ποτέ), να συγκροτήσουν συνελεύσεις ανέργων κατά κλάδο και σε γειτονιές καθώς και τον κεντρικό συντονισμό τους.
·   Εγγραφή  στα συνδικάτα όλων των ανέργων, των συμβασιούχων και των απασχολούμενων με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, με ίδια δικαιώματα με τα άλλα μέλη.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ

1.            Στις 15 Δεκέμβρη στις 18.00, συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το Υπ. Εργασίας.
2.            Στις 20 Δεκέμβρη στις προγραμματισμένες πρωινές και απογευματινές κινητοποιήσεις ενάντια στην ανεργία από σωματεία κι επιτροπές.
Ο αγώνας ενάντια στα σχέδια του Μαύρου Μετώπου που μας κυβερνά είναι αγώνας επιβίωσης. Ένας τέτοιος αγώνας προϋποθέτει συντονισμό, προετοιμασία, πρωταγωνιστικό ρόλο των ίδιων των ανέργων και θέληση να πάει μακριά, χρησιμοποιώντας όλες τις μορφές αγώνα που ήρθαν στην επιφάνεια πρόσφατα και κάθε άλλη που η λαϊκή αυτενέργεια θα ανακαλύψει.
             ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 09, 2011

ΓΚΑΛΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Μαζεμένες σκάσανε μύτη στο τέλος της εβδομάδας κάμποσες δημοσκοπήσεις ..
Χρονολογικά, πρώτα ήταν (νομίζω) αυτή της Pulse για το ΠοντίκιΜετά, το βράδυ της Πέμπτης είχαμε την δημοσκόπηση της Public Issue για την Καθημερινή, με το ΠΑΣΟΚ να φέρεται να δίνει τη μάχη της ....εξόδου στο champions league με ΣΥΡΙΖΑ & ΚΚΕ
Ολη η έρευνα είναι στο site της Public Issue (νομίζω η μόνη που το κάνει)

Πολιτικό Βαρόμετρο 97, Δεκέμβριος 2011

Τέλος, σήμερα είχαμε την έρευνα της Metron Analysis για τον Ελεύθερο Τύπο (ο οποίος την αναφέρει ως εξαμηνιαία, ενώ η εταιρεία την σημειώνει ως τετραμηνιαία :-)

Η οποία επίσης υπάρχει στο website της εταιρείας :

edit .. ξέχασα αυτήν της GPO για το Mega την Δευτέρα


Προσπαθώντας να κάνω μια σούμα για όλες τις μετρήσεις (με τις διαφορές στον Συριζα στην Public Issue σε σχέση με τις άλλες δυο, αλλά και τις διαφορές στη Δημοκρατική Αριστερά από μέτρηση σε μέτρηση να βγάζουν μάτια ) :


PULSE P.Issue Metron GPO
ΠΑΣΟΚ 13.00% 15.50% 11.00% 15.30%
ΝΔ 20.00% 30.00% 18.80% 21.50%
ΚΚΕ 9.50% 13.50% 8.70% 10.00%
ΛΑΟΣ 5.00% 6.00% 5.90% 7.10%
ΣΥΡΙΖΑ 8.50% 14.00% 6.90% 6.10%
ΟΙΚ.ΠΡΑΣ 2.50% 4.00% 3.70% 3.00%
ΔΗΜ.ΑΡ. 5.50% 9.50% 3.80% 6.30%
ΔΗ.ΣΥ. 2.50% 3.00% 1.60% 2.30%
ΑΡΜΑ ΠΟΛ 2.00%
1.60% 0.80%
ΑΛΛΟ 4.50% 4.50% 2.30%
ΛΕΥΚΟ-ΑΠΟΧΗ 18.50%
17.50% 17.50%
ΔΞ/ΔΑ 8.50%
18.10% 10.10%


100.00% 100.00% 99.90% 100.00%

Σημείωση : η Public Issue δίνει εκτίμηση εκλογικής επιρροής και όχι πρόθεση ψήφου .